Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van

ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN ALURA deuren.nl

 

1. ALGEMEEN

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op iedere aanbieding en/of offerte , alsmede overeenkomst tussen alura deuren.nl verder genoemd als zijnde “de onderneming” en de klant. De wederpartij van de onderneming zal worden aangeduid als “de opdrachtgever”.

1.2
Alle overeenkomsten met en opdrachten aan de onderneming worden slechts onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de onderneming, voor zover deze geen procuratie hebben, binden de onderneming niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door de onderneming zijn bevestigd.

1.4
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde, onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de voorwaarden voor het overige onverminderd op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.5
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de onderneming met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door de opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. OFFERTES

2.1
De door de onderneming uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3
Alle door de onderneming opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., maar exclusief verzendkosten en/of andere op de gekochte zaken drukkende belastingen, lasten of rechten, zoals bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen, tenzij door de onderneming anders is aangegeven.

2.4
De in een offerte vermelde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.5
Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van zaken. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.6
De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de opdrachtgever de gekochte zaken af te nemen binnen tien dagen nadat aan hem is bericht dat deze voor hem ter beschikking zijn.

2.7
Modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de onderneming niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of de ontvangst of betaling van de gekochte zaken te weigeren.

2.8
Indien door de opdrachtgever bestelde zaken niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in een bepaald kwantum of met een bepaalde standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de zaken met de standaardmaat af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die zaken de prijs van de betreffende standaardmaat te voldoen. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet indien de opdrachtgever consument is (waaronder wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

3. OPDRACHTEN

3.1
Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. De onderneming is eerst gebonden door verzending of afgifte van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de verzending of afgifte van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2
Door de opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de onderneming ter kennis zijn gebracht. De onderneming is daaraan eerst na schriftelijke bevestiging gebonden. Wijzigingen mondeling of per telefoon worden niet geaccepteerd, dit dient ter alle tijde bevestigd te worden via de mail met vermelding van naam en ordernummer.

3.3
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de onderneming alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslagprovisie e.d.) te vergoeden. De onderneming heeft bovendien recht op vergoeding van winstderving en overige uit de betreffende annulering voortvloeiende schade..

3.4
Opdrachtgever is aan de onderneming verschuldigd de hogere kosten veroorzaakt door wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook.

3.5
Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden de onderneming eerst na schriftelijke acceptatie(mail).

3.6
Schriftelijke opdrachten(mail) van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van naam en ordernummer.

3.7
De onderneming behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de overeenkomst, schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging uit te voeren en de opdrachtgever is deze extra werkzaamheden aan de onderneming verschuldigd indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de goede uitvoering van de overeenkomst. De onderneming zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4. PRIJZEN

4.1
De onderneming behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever heeft in geval van prijswijziging het recht gesloten overeenkomsten, voor zover in dit kader gekochte zaken nog niet zijn geleverd, te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de opdrachtgever van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel heeft de onderneming het recht de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van de opdrachtgever.

4.2
Indien de opdrachtgever consument is geldt dat, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de opdrachtgever de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in lid 1 kan ontbinden ongeacht de reden daarvan en ongeacht het percentage van de verhoging.

5. LEVERINGEN EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn/de winkel van de onderneming door de ter beschikkingstelling van die zaken aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die zaken aan de betreffende vervoerder.

5.2
De gekochte zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de opdrachtgever die voor een voldoende verzekering dient te zorgen.

5.3
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtgever de onderneming derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5.4
De levertijd gaat pas in nadat de opdrachtgever alle gegevens, waarvan de onderneming aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan de onderneming heeft verstrekt.

5.5
Het is de onderneming toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de onderneming bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.6
Oponthoud of vertraging is niet voor rekening en risico van de onderneming, tenzij deze door haar schuld is veroorzaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6 (overmacht). Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever moet worden bespoedigd is de opdrachtgever de kosten van overwerk en andere in dit verband door de onderneming gemaakte kosten aan de onderneming verschuldigd.

5.7
In geval van franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van vervoer/verzending gebruikt, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van vervoer/verzending is de opdrachtgever de daarvoor gemaakte extra kosten aan de onderneming verschuldigd.

5.8
Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de onderneming worden geretourneerd. Ten onrechte aan de onderneming geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever, die de vervoers- en/of opslagkosten aan de onderneming verschuldigd is.

5.9
De onderneming heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

5.10
Indien de onderneming zaken van de opdrachtgever onder zich heeft is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden totdat de opdrachtgever alle aan de onderneming verschuldigde bedragen heeft voldaan.

6. OVERMACHT

6.1
Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de onderneming zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de onderneming afhankelijk is; de omstandigheid dat de onderneming een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die de onderneming verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.

6.2
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de onderneming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de onderneming niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.3
Indien de onderneming bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1
De onderneming blijft eigenaar van alle door haar aan de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat de opdrachtgever de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien de onderneming krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van de onderneming totdat de opdrachtgever ook de vorderingen van de onderneming betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die de onderneming op de opdrachtgever verkrijgt wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van zodanige overeenkomst(en).

7.2
Door de onderneming afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.3
Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt de onderneming zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die de onderneming uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door de onderneming geleverde zaken welke door de opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor de onderneming haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

7.4
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is de onderneming gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

8. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1
De vorderingen van de onderneming op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

-indien na het sluiten van de overeenkomst aan de onderneming omstandigheden ter kennis komen die de onderneming goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-in geval van overlijden, ondercuratelestelling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;

-indien de onderneming de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;

-indien de opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is de onderneming bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever de hierdoor door de onderneming geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan de onderneming toekomende rechten.

8.2
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de onderneming zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de onderneming bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de opdrachtgever consument is.

9. RECLAMES EN GARANTIE

9.1
De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

9.2
Zichtbare gebreken of tekorten dient de opdrachtgever binnen acht dagen na levering schriftelijk aan de onderneming te melden.

9.3
Niet-zichtbare gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dient de opdrachtgever onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 90 dagen na levering schriftelijk aan de onderneming te melden, terwijl de eventuele be- of verwerking van de betreffende zaken onmiddellijk dient te worden gestaakt.

9.4
Gebreken aan een deel van het geleverde geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

9.5
De opdrachtgever zal alle door de onderneming voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door de onderneming in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

9.6
Indien een klacht gegrond is zal de onderneming de overeenkomst alsnog op een juiste wijze uitvoeren door ofwel kosteloos te herleveren ofwel aan de opdrachtgever een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In geval van kostenloze herlevering zullen de vervangen zaken eigendom worden van de onderneming en zal de opdrachtgever op verzoek van de onderneming de vervangen zaken franco aan de onderneming retourneren.

9.7
De onderneming is niet aansprakelijk voor gebreken van gekochte zaken veroorzaakt door of ontstaan door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

9.8
Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken bestaan. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de opdrachtgever consument is.

9.9
De onderneming is niet gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde zaken aan de onderneming verstrekte garantie.

9.10
Garantie wordt slechts verleend op zaken die volledig aan de onderneming zijn betaald.

10 - Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 (veertien) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

12 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1
Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 9 (Reclames en garantie) van deze voorwaarden.

13.2
De aansprakelijkheid van de onderneming, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de onderneming beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken.

13.3
De onderneming is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.

13.4
Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens de onderneming vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de opdrachtgever zijn geleverd of aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdrachtgever binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen de onderneming is gestart.

13.5
De opdrachtgever vrijwaart de onderneming tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door de onderneming aan de opdrachtgever geleverde zaken of voor de opdrachtgever verrichte diensten voorzover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de opdrachtgever niet voor rekening en risico van de onderneming komt.

13.6
Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

13.7
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderneming of haar leidinggevende ondergeschikten.

14. BETALING

14.1
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling plaats te vinden op het moment van levering.

14.2
De onderneming kan van de opdrachtgever vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst verlangen.

14.3
Indien partijen overeenkomen dat betaling plaatsvindt op een later moment dan het tijdstip van levering, dient, tenzij anders overeengekomen, betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van de onderneming of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van de onderneming. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de in zijn verhouding tot de onderneming geldende wettelijke rente.

14.4
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

14.5
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

14.6
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

114.7
Indien de onderneming tegen de opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 10% van het openstaande bedrag.

15. ADRESWIJZIGINGEN

De opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk aan de onderneming door te geven. Aan opdrachtgevers laatste bij de onderneming bekende adres afgeleverde zaken worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen.

16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1
Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

16.2
Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

16.3
Op alle overeenkomsten en transacties van de onderneming is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

De onderneming is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden.

De onderneming zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.